Accounts are activated 4 times per day, please message me on Facebook to get instant activation https://www.facebook.com/mrfreefor , Please ensure you register on the site so I can activate your account

Home

Aghdznik

Artsakh

Ayrarat

Corduene

Gugark

Moxoene

Paytakaran

Persarmenia

Sophene

Syunik

Tayk

Turuberan

Upper Armenia

Utik

Vaspurakan

Inch’ e Freefor.

Freefor himnadrvel e 2011 t’. Freefor masnagitats’ats azat ireri het arrants’ catches. Yet’ye   duk’ unek’ mi ban tany kam ashkhatavayrum duk’ aylevs petk’ e, karogh yek’ arrajarkel e aystegh, bolorovin anvchar. Nmanapes, yet’ye Dzez anhrazhesht e inch’ - vor ban karogh yek’ khndrel dra hamar aystegh yevs. Amen inch’ arrajarkvum e Freefor kayk’um petk’ e lini azat, da parz kanon e, yev meky, vor menk’ bolors urakh yen aysorva tntesakan mijavayri barelavmany. Misht ch’e, vor petk’ e inch’ - vor ban gnelu gumar, inch’u ch’e, khndrel e, anvchar kam el inch’ - vor ban, vor menk’ karik’ ch’unenk’, yev uzum yen azatvel dranits’, inch’u shprtel ayn aghbavayr yerb derr ogtagortsel ayn. Tal herravorut’yan vra: Aystegh, yev ognel mekin teghakan yev tal nor vardzakalut’yan kyank’i. Bolory shat hachakh yes mek’yenayov yerkaynk’ov, yev tesnel, kahuyk’, elektrakan irer durs zhoghovurdneri tnerum yev gitem, vor ayd ketery derr ashkhatunak vichakum e yev karogh e reused. Mtatsum yem, yerb duk’ arrajin angam sksel e kyank’um dzer arrajin tany, Inch’ duk’ petk’ e tramadrel dzer tuny? Mtatsek’ mardik, ovk’yer unets’yel yen irents’ sep’akan tany, aghetneri pes hrdehi kam goghut’yan. Naev kartsum yem, bnakan aghetneri, inch’pisik’ yen lts’vel, tornados yev ayl yeghanakayin kapvats harts’yer, inch’pes ays mardik haght’aharel, yet’ye drank’ mnats’yel yen voch’inch’. Freefor t’uyl e talis Dzez ognel teghakan yev ognel ynkerojy. T’vogh dzer ynkernerin, t’ye bolors mer masin, yev ayn, inch’ menk’ anum yenk’, du imanas, karogh yek’ inch’ - vor pahi anhrazhesht e Freefor ink’nerd.

Achy Freefor

Originally steghtsvel e Facebook 2011, duk’ karogh yek’ derr gtnel Freefor ayntegh. Yerb Freefor kazmavorvel eink’ patkerats’num, t’ye inch’pes mets ardzagank’ yenk’ stanum. Ayn gaghap’ary, sksvets’ mek Freefor feysbuk’yan ejum tsatskelov Glazgoyi yev Edinburgi yev arrajynt’ats’ ayd ejery nvirvats vayrerum amboghj ashkharhum. Unenalov shat Facebook khmber ch’e hesht khndir e anel, bayts’ da hnaravor e! Ays tesakanin chisht ashkharhi, ayd t’vum, Miats’yal T’agavorut’yun, Irrlandia, Miats’yal Nahangneri, Kanadayi, Avstraliayi, Nor Zelandiayum. Haravayin Afrikan   yev Jibralt’ar yev kotrvats yen ijnum   marzerum, yerkrneri, taratsashrjanneri, k’aghak’nerum. Vorosh volortnern yen aveli mets, k’an myusnery, isk vorosh ejer karogh yen shat aveli, k’an myus volortnerum, sakayn da karogh e p’vokhvel, yet’ye busier Menk’ bolors Freefor zgats’umy. Mets masy, ayd ejery, voronk’ p’akvel yen, vorpeszi menk’ karogh yenk’ kentronanal ognel mardkants’ metsamasnut’yuny, ovk’yer dra karik’y Amena. Yet’ye   Duk’ karogh yek’ kisvel, da ts’uyts’ e talis, Dzez hetak’rk’rum.

The Freefor gaghap’ari!

Inch’pes Freefor ashkhatum parz Freefor sksvets’, yerb yes stipvats ei havak’yel yem, aylevs karik’ e im aghjiky teghap’vokhvets’ ir tuny: T’vum er, shrrayl parzapes bin ayd irery, k’ani vor drank’ derr mets kyank’i nrants’ ein mianshanak patrast e aghbakuyt ch’ka. Yes hamarum yem tarberaknery, yes karogh ei vacharrel irery, yes karogh yem tal nrants’ mi baregortsut’yun, kam yes karogh yem tal nrants’ anvchar. Yes ch’yem sirum gaghap’ary vacharrelu ayd irery, inch’pes yes ch’ei vcharel nrants’, yev ayd isk patcharrov zgats’yel meghavor e katarel shahuyt’ inch’ - vor meky elses arratadzerrnut’yan. Yes anum mi k’ani baregortsakan khanut’nerits’ yev asats’in yes petk’ e matuts’yel irents’ pahestaranneri sakayn nrants’ grafiky ch’i hamapataskhanum imy. Aynpes Freefor tsnvel. Yes steghtsel Freefor ejery yev yerkar mardik galis yen arrajarkum irents’ tsarrayut’yunnery, kam voronel ban ein p’ntrum. Yes zgum yem, sahmanap’akvel e Facebook, sakayn, yev voroshel yen karruts’yel ays kayk’y aveli yndlaynel lav ashkhatank’y Freefor.

Freefor Iradardzut’yunner

Freefor e mardkants’ yev varum e zhoghovrdin. Menk’ i Freefor misht sirum yen zvarchanal yev vayelel ink’ners mez. Menk’ ants’kats’rel Freefor Fun Day teghi unets’ats Kelvingrove aygum Glazgoyi e 9 Hunis 2012 t’. Menk’ karoghats’ank’ kerakrel bolorin, ovk’yer yekel yerkaynk’ov ory yev hyurasirel bolorin anvchar Nviratvut’yunner yen trvum ov uzum tal, menk’ karoghats’ank’ bardzrats’nel, parzapes aveli k’an £ 300 tarber baregortsakan kazmakerput’yunneri, Mer npatakn e anel ayn ameny krkin apagayum, yev dardznel ayn amenamya mijots’arrum, ayl npatak, vorpeszi ayn aveli mets e yev aveli lav.

Yet’ye   duk’ yerbeve petk’ e harts’ el t’voghnel indz el john@freefor.co.uk kam stanal indz Facebook https://www.facebook.com/mrjohnfreefor?

Khndrum yenk’, k’ani vor shat ynkerner amenn imanaly Freefor, tarberut’yuny, vor menk’ ch’yenk’ gandzum mijnordavchar inch’pes myus bolor ejeri durs ayntegh yev ch’yen gnel kam vacharrel, aynk’an, nuynisk yet’ye duk’ khrvats yen kankhik, duk’ misht karogh yek’ stanal gortsark’ aystegh. Menk’ p’ntrum yenk’ avelin anel, vor hetagayum ognel mardkants’, vortegh yev yerb karogh yenk’. Yet’ye   duk’ unek’ gaghap’arner, t’ye inch’pes menk’ karogh yenk’ da anel, khndrum yem indz teghyak, yev yet’ye da e im ishkhanut’yan, yes da anel. Vork’an shat mard unenk’ mer kayk’um shat mardkants’, vor menk’ karogh yenk’ ognel, khndrum yenk’ kisel hghumy, t’vogh dzer ynkernery amenn imanaly mez khosk’ov berani, elektronayin p’vostov kam inch’ kerp duk’ karogh yek’.

K’ani angam yek’ ijan p’voghots’y ynt’ats’k’um zambyughits’ havak’agrman ory, yev tesnel, orinak, kahuyk’i, vor handznvats e hetevi mi zambyughits’ compactor koghmits’ aghbi havak’man tghaneri yev kartsum e, vor ktor kahuyk’i nayum lav e, t’ye inch’u e da yen netel herravorut’yan vra. Sa tesak bany, vor menk’ ts’ankanum yenk’ krchatel e. Aynpes vor, ankakh nranits’, t’ye ov yek’ duk’, yet’ye duk’ p’ntrum yen mi keti, kam p’vordzum e arrajarkel nyut’y klinek’ voghjunum e www.freefor.it

Yes shnorhakalut’yun kardalu yev husov karogh yek’ ognel.

Regards

John Freefor